Ενυπόθηκα Στεγαστικά  Δάνεια στην Αγγλία από τράπεζα εξωτερικού

 

-Αγορά ακινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειοengh

 

-Επαναχρηματοδότηση ίδιας επένδυσης σε ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο,

-Άλλους λόγους που θα συζητηθούν εκ των προτέρων με την τράπεζα.

Το ακίνητο που θα αποκτηθεί θα χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία που ανήκει στον πελάτη.

Οι βασικοί όροι της χρηματοδότησης είναι:

 • Είδος πίστωσης: Ενυπόθηκο δάνειο
 • Δανειζόμενος: Ιδιώτης,όχι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου. Υπό προϋποθέσεις μπορεί ο δανειζόμενος να είναι legal entity. Δεν έχουν ορίσει τις προϋποθέσεις, κάθε αίτημα θα εξετάζεται ξεχωριστά.
 • Νόμισμα δανείου: Λίρα Αγγλίας , Ευρώ
 • Ποσό δανείου: από 700.000 Ευρώ και άνω (ή ισότιμο ποσό σε άλλο νόμισμα)
 • Ανώτερο ποσό δανείου τα 14.000.000 ευρώ
 • Επιτόκιο : από 6% και άνω & προσδιορίζεται ανά περίπτωση
 • Διάρκεια Δανείου: Για δάνεια σε λίρες Αγγλίας μέχρι 3 χρόνια ενώ για δάνεια σε Ευρώ ή δολάρια μέχρι 5 χρόνια.  Η μηνιαία δόση υπολογίζεται με διάρκεια δανείου τα 15 έτη για να είναι χαμηλότερη, καθώς όταν οι πληρωμές των δόσεων γίνονται κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι και 15 έτη. Σε διαφορετική περίπτωση το ανεξόφλητο ποσό του δανείου γίνεται απαιτητό σε 3 ή 5 χρόνια όπως αναφέρεται ανωτέρω.
 • Εγγύηση: Ακίνητη περιουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά η τράπεζα προτιμάει σε μεγάλες πόλεις της χώρας.
 • LTV min 60-70%
 • Ίδια συμμετοχή το λιγότερο 30% στην αξία αγοράς. Η πηγή των κεφαλαίων θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογηθεί επαρκώς με αποδεικτικά έγγραφα  .
 • Το ακίνητο προς αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, όχι απαραιτήτως του αγοραστή. Ο αγοραστής μπορεί να το μισθώσει, αρκεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.
 • Η τράπεζα αρχικά χρειάζεται λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου (εκτίμηση, φωτογραφίες κλπ).H εκτίμηση θα πρέπει να έχει γίνει από μεγάλο και αναγνωρισμένο γραφείο εκτιμητών. Η τράπεζα προτείνει συγκεκριμένα γραφεία (Knight Frank, Colliers, Savills, Clutton etc) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλο εφόσον όμως εγκριθεί από την τράπεζα.

Το ακίνητο που θα υποθηκευτεί πρέπει να είναι ασφαλισμένο και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα να προσκομιστούν στην τράπεζα.

Η προμήθεια της τράπεζας για να επεξεργαστεί το αίτημα και να επισημοποιήσει τα έγγραφα για την έκδοση του δανείου είναι 2% του ποσού του δανείου. Η προμήθεια τους για πρόωρη αποπληρωμή του δανείου είναι 2% επί του ποσού που αποπληρώνεται πρόωρα.

Το advisory fee του γραφείου μας είναι 1.000 ευρώ και το success fee είναι 1% επί του ποσού του δανείου